Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma Duonet sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 76, 33-100 Tarnów, KRS 0000631133,
NIP: 9930660681, REGON: 365100055

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w związku z wizytą na stronie internetowej www.wydrukinasztuki.pl

 

Dane identyfikujące Administratora Danych Osobowych

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Duonet sp. z o.o. , z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 76, 33-100 Tarnów, KRS 0000631133, NIP: 9930660681, REGON: 365100055

- Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe są:

- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

- zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej
w sposób niezgodny z tymi celami;

- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

- prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

-  przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

 

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

- pisemny, pod adresem: Firma Duonet sp. z o.o. , z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 76, 33-100 Tarnów, KRS 0000631133, NIP: 9930660681, REGON: 365100055

- elektroniczny: kontakt@wydrukinasztuki.pl

- telefoniczny: +48 602 180 950

 

Cel i zakres zbierania danych

- Administrator przetwarza dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez Użytkownika Serwisu Internetowego za pomocą formularza kontaktowego, a w szczególności na pytania dotyczące oferty Administratora.

- Administrator ma prawo powierzania danych osobowych podmiotom za pomocą których Administrator realizuje cele przetwarzania danych osobowych określone w niniejszej polityce,
a w szczególności pracownikom, zleceniobiorcom, a także innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, w tym w szczególności hostingodawcy strony internetowej. Administrator zapewnia zachowanie ochrony danych osobowych powierzonych tym podmiotom na zasadach określonych
w niniejszej polityce oraz w przepisach obowiązującego prawa.

Podstawa przetwarzania danych

- Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu wykonania zobowiązania jest zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - „RODO”).

- Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu podejmowania działań na żądanie osoby, której te dane dotyczą, przed zawarciem umowy jest dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - „RODO”).

- Administrator ma prawo również przetwarzać dane osobowe, niezależnie od udzielonej zgody,
w sytuacji gdy:

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

- przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę udzieloną na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnej na adres Administratora, bądź też w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@wydrukinasztuki.pl

 W przypadku wycofania zgody może zaistnieć sytuacja, iż Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w dalszym ciągu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W takiej sytuacji Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jedynie
w celach i w zakresie w jakim dopuszczają to przepisy prawa pomimo braku zgody osoby, której dane dotyczą.

Prawa Osoby, której dane dotyczą

 Dostęp do danych

- Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do tych danych oraz do następujących informacji:

-  cele przetwarzania danych osobowych;

-  kategorie przetwarzanych danych osobowych;

- informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, a także zastosowanych zabezpieczeniach związanych z przekazywaniem danych odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

- w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

- informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

-  informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

- jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

- informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

- Administrator na żądanie, dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacja zostanie udzielona drogą elektroniczną, jeżeli będzie to możliwe.

 SPROSTOWANIE

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

USUNIĘCIE DANYCH

- Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

- osoba, której dane dotyczą, cofnęła skutecznie zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych na cele marketingu bezpośredniego;

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

OGRANICZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

- Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

- Przez ograniczenie przetwarzania danych osobowych należy rozumieć przechowywanie danych osobowych w celu ograniczenia ich dalszego przetwarzania.

- Jeżeli na mocy wyżej wymienionego żądania przetwarzanie danych zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia.

PRZENIESIENIE DANYCH

- Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

- Wykonując prawo do przenoszenia danych określone wyżej, osoba której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

- Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

SPRZECIW

- Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na przepisie art. 6 ust. 1 lit. e, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

- Po wniesieniu sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

- Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

REALIZACJA PRAW

- Realizacja praw określonych wyżej następuję na żądanie zgłoszone Administratorowi w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail kontakt@wydrukinasztuki.pl Na ten sam adres e-mail można kierować wszelkie zapytania odnośnie praw, które przysługują osobie, której dane dotyczą. Administrator dokłada wszelkich starań, aby w sposób jasny i przystępny wyjaśnić przysługujące prawa i umożliwić osobie, której dane dotyczą skorzystanie z nich.

SKARGA

- Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności
w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.

Wyżej wskazaną skargę należy wnieść do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Profilowanie

 Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Newsletter

 Administrator świadczy na rzecz Osoby, której dane dotyczą (dalej: Użytkownik) usługę Newslettera zgodnie z zasadami wykazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, jak również
w udostępnionym na jego stronie internetowej Regulaminie Newslettera.

 Administrator zapewnia, że korzystanie z Newslettera jest bezpłatne oraz dobrowolne.

 Użytkownik może zapisać się na subskrypcję usługi poprzez podanie adresu e-mail oraz wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a RODO.

 Administrator, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, ma prawo do wysyłania za pośrednictwem Newslettera na wskazany adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 Zamówiony Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Użytkownika adres e-mail.

 Użytkownik w każdym czasie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować korzystając z linku dezaktywującego, znajdującego się w treści każdego z przesłanych Newsletterów lub przesyłając treść wyżej wskazanego żądania na adres e-mail kontakt@wydrukinasztuki.pl.

 Szczegółowe zasady świadczenia usługi Newslettera określa Regulamin, udostępniony na stronie internetowej Administratora www.wydrukinasztuki.pl.

 

Pliki cookies i inne technologie

 Informujemy, że na Naszej stronie internetowej używamy technologii cookies (plików tekstowych) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności.

 Cookies to informacje zapisywane przez przeglądarkę. Nie mają one żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika.

 Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu,
a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszego przedsiębiorstwa w celu optymalizacji działań.

 Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. b) pliki cookies służące zapewnieniu bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
    w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
    z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 Administrator wykorzystuje pliki cookies także do zbierania danych statycznych, za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. USA)

 Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

 Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Jednocześnie wskazujemy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa i Preferencji, utrudni korzystanie ze stron internetowych, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z nich.

  Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookies w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookies. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookies może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.

Oświadczenia końcowe

 Zakres w jakim możliwe będzie skorzystanie z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, może być na mocy przepisów prawa ograniczony, w szczególności ze względu na prawa i wolności innych osób lub ze względu na interes publiczny.

 Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, szczegółowo opisane w niniejszej Polityce Prywatności, wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a zapisy niniejszej Polityki Prywatności w żaden sposób nie ograniczają tych praw.

 Administrator w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych będzie podejmował regularne działania mające na celu przegląd niniejszej polityki prywatności
i dokonywania jej zmian, w sytuacji zmiany zakresu przetwarzanych danych osobowych, technologii przetwarzania tychże danych osobowych, a także w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów prawa bądź też wytycznych w zakresie ich stosowania.